Dear Expats,

 

Expat Assistance The Hague its mission is to offer expats an all-round assistance service to help them deal with Dutch service providers, the educational system, administration, authorities etc. Protecting your privacy is also fundamental to that mission.

Here are a few facts you should know:

  • We never share any personal information with advertisers or marketers – including Google and Facebook.
  • We never sell or rent any information to third parties, per our Privacy Policy
  • We do not collect any sensitive information and we ask for the minimum privacy information.
  • All files/cases made will be deleted on request.

Please check out our Privacy Policy below for additional resources. Please feel free to drop us a note at info@expat-assistance.nl if you ever have any questions. 

 

 

Privacy Policy

Expat Assistance The Hague is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.expat-assistance.nl 

06-54106195

Nadia Vial is de Functionaris Gegevensbescherming van Expat Assistance The Hague. Zij is te bereiken via info@expat-assistance.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Expat Assistance The Hague verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@expat-assistance.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Expat Assistance The Hague verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het ontvangen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Indien een derde partij is betrokken in het hulpverleningsproces, dan worden de gegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers alleen doorgeven met toestemming vooraf van de client.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Expat Assistance The Hague neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Expat Assistance The Hague) tussen zit. Expat Assistance The Hague gebruikt de volgende computerprogramma’s om gegevens te verwerken: Microsoft word en PDF.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 Expat Assistance The Hague bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Opgestelde dossiers worden met toestemming van de client verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Expat Assistance The Hague verstrekt uitsluitend aan derden met uw toestemming vooraf en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Expat Assistance The Hague gebruikt Google Analytics, dat het gebruik van cookies vereist. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Expat Assistance The Hague en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@expat-assistance.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Expat Assistance The Hague wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Expat Assistance The Hague neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@expat-assistance.nl